Artykuły Reklamowe - Gadżety i Upominki PoznańWarunki współpracy

Poniższe Warunki regulują zasady współpracy pomiędzy firmą Gift Express a firmą składającą zamówienie, zwaną dalej Zamawiającym.


§ 1 ZAMÓWIENIA

1.1 Zamówienia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnej na wyznaczonym formularzu zamówienia z podaniem numeru NIP-u, dokładnego adresu, numerów telefonu i faksu, nazwisk osób zajmujących się zleceniem ze strony Zamawiającego oraz pieczęcią firmową i czytelnym podpisem osoby zamawiającej. Podpisanie Warunków lub formularza zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Gift Express do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.

1.2 Osoba podpisująca zamówienie musi posiadać upoważnienie do reprezentowania firmy. Jeśli osoba ta nie widnieje w dokumentach wymienionych w punkcie 1.3, należy przesłać odrębne upoważnienie dla osoby zamawiającej, podpisane przez osobę mającą prawo reprezentować firmę.

1.3 Składając zamówienie w Gift Express po raz pierwszy, Zamawiający zobowiązany jest przesłać aktualny wyciąg z Rejestru Handlowego lub Krajowego Rejestru Sądowego lub Wpis do Rejestru Działalności Gospodarczej.

1.4 Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami Gift Express rezerwuje sobie prawo do nie przyjęcia kolejnego zamówienia przed uiszczeniem zaległych należności.

1.5 Zakupiony przez Zamawiającego towar pozostaje własnością Gift Express, do momentu całkowitego uregulowania płatności za ten towar.

1.6 Podpisane i odesłane zamówienie nie może być anulowane.


§ 2 PŁATNOŚCI

2.1 Jeżeli wartość zamówienia przekracza 1000 zł, przed rozpoczęciem jego realizacji wymagana jest zaliczka w wysokości 45 % wartości zamówienia brutto, pozostała do zapłaty kwota ma być uregulowana przelewem do 14 dni od daty wystawienia faktury. O ile nie ustalono inaczej, faktury do wartości 1000 zł płatne są przelewem przed odbiorem towaru lub gotówką przy odbiorze towaru.

2.2 Nowi klienci zobowiązani są do płatności gotówkowej za pierwsze trzy zamówienia. Po realizacji tych płatności klient może ubiegać się o standardowy termin płatności (§2 p.1).

2.3 Częściowe wykonanie umowy: w przypadku dostarczania towaru w kilku partiach, Zamawiający pokrywa koszty transportu każdej partii oraz każdorazowo otrzymuje fakturę na dostarczony towar.

2.4 W przypadku wycofania się zamawiającego z realizacji zamówienia, Zamawiający zobowiązany jest pokryć wszelkie poniesione przez Gift Express przy realizacji tego zamówienia koszty.

2.5 W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu płatności Gift Express ma prawo naliczania odsetek za zwłokę oraz obciażenia płatnika kosztami upomnień.

2.6 W przypadku wystąpienia jakiekolwiek kwestii spornych, Zamawiający nie posiada żadnych uprawnień do wstrzymania płatności lub części płatności za zakupiony towar. Ewentualne rozliczenia wynikające z kwestii spornych nastąpią dopiero po obopólnym uzgodnieniu stanowiska stron.

2.7 Gift Express ponosi odpowiedzialność za zrealizowane zamówienie tylko i wyłącznie do wysokości jego wartości.


§ 3 TOWAR I ZDOBIENIE

3.1 Ze względu na specyfikę procesu produkcji Gift Express ma prawo dostarczyć +/- 5% zamówionej ilości towaru. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia dostarczonej ilości i zapłaty za nią. W przypadku wymagania dokładnej ilości zamówionego towaru, Zamawiający zobowiązuje się do poniesienia dodatkowych kosztów z tym związanych. Gift Express ze swej strony zrobi wszystko, aby ilość ta nie była mniejsza od zamówionej. Nadwyżki i odpady produkcyjne z niewielkimi wadami mogą być przekazywane na cele charytatywne bądź sprzedawane na wewnętrznym kiermaszu Gift Express. Na życzenie Zamawiającego Gift Express może dostarczyć towar II gatunku po ustalonej cenie.

3.2 Gift Express nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe braki towaru u dostawców.

3.3 Gift Express ma prawo do dokonania zmian w ilości sztuk zamówionych w poszczególnych rozmiarach odzieży. Zmiany te nie mogą przekroczyć 10% zamówionej ilości towaru.

3.4 Gift Express nie ponosi odpowiedzialności z tytułu różnicy pomiędzy kolorystyką towaru w katalogu a rzeczywistym kolorem towaru będącego przedmiotem zamówienia, jak również z tytułu niewielkich różnic w odcieniach w obrębie zamówionego asortymentu.

3.5 Logo firmy, treść nadruku lub haftu i ewentualnie wymagany układ graficzny należy dostarczyć e-mailem lub w formie dyskietki wraz z wydrukiem oraz dokładnym opisem wielkości wzoru i kolorów. Przygotowanie projektu niezgodnie z wymaganiami Gift Express będzie wiązało się z dodatkowymi opłatami wg aktualnej stawki za godzinę pracy grafika.


§ 4 PAKOWANIE

4.1 Standardowo odzież z nadrukiem i haftem pakowana jest indywidualnie, w woreczki foliowe, a następnie w kartony. Dotyczy to zamówień na nadruk i haft. Czysta odzież nie jest pakowana indywidualnie. Każdy karton zawiera opis ilości i rozmiarów zawartej w nim odzieży. Każdy inny sposób pakowania wiąże się z dodatkowymi opłatami.


§ 5 TRANSPORT

5.1 Zamawiający może odebrać towar własnym transportem. Na zlecenie Zamawiającego towar może być wysłany za pośrednictwem poczty, kolei lub firm spedycyjnych. Koszty dostawy pokrywa Zamawiający. W przypadku wystąpienia opóźnienia z przyczyn od Gift Express niezależnych, Zamawiający zostanie natychmiast o tym poinformowany.

5.2 Przyjmując towar od firmy przewozowej, Zamawiający jest zobowiązany – w przypadku gdy kartony są naruszone lub towar uległ w transporcie jakiemukolwiek uszkodzeniu – do odnotowania tego faktu na podpisywanym w obecności kuriera liście przewozowym.


§ 6 REKLAMACJE

6.1 Reklamacji podlega jedynie towar zakwalifikowany jako uszkodzony lub niezgodny z zamówieniem przez Dział Obsługi Klienta Gift Express. Informacje o jakichkolwiek brakach ilościowych lub jakościowych w dostawach muszą dotrzeć do Gift Express w formie pisemnej w ciągu 7 dni od daty otrzymania towaru przez Zamawiającego. Zamawiający ponosi wszelkie koszty transportu związane ze zwrotem reklamowanego towaru. Reklamacja będzie rozstrzygana w terminie do 10 dni od jej pisemnego zgłoszenia.

6.2 Po odsprzedaniu lub odstąpieniu towaru kolejnemu odbiorcy, odpowiedzialność za jakiekolwiek wady jakościowe i ilościowe przenosi się na Zamawiającego. Sprawdzenie towaru przed przekazaniem go komukolwiek należy do odpowiedzialności Zamawiającego. To samo dotyczy towaru poddanego dalszym obróbkom (np. nadruk czy haft) w przypadku, gdy Zamawiający nabywa w Gift Express czysty towar. Zwroty towaru przerobionego w jakikolwiek sposób nie są akceptowane. Gift Express nie uznaje odstępstw od tej reguły.


§ 7 PRAWA AUTORSKIE

7.1 Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie wykonanych przez Gift Express produktów w materiałach reklamowych, stronie www.giftexpress.pl , jako części ekspozycji na targach branżowych oraz jako próbek możliwości technicznych Gift Express co do jakości druku lub haftu. Gift Express ma prawo do umieszczania w swoich materiałach reklamowych informacji o wykonaniu usługi dla Zamawiającego.

7.2 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za posiadanie praw autorskich lub/oraz prawa do rejestracji znaku w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.


§ 8 POZOSTAŁE WARUNKI

8.1 Złożone u Przedstawiciela Handlowego zamówienie podlega akceptacji przez centralę Gift Express i może zostać odrzucone jeśli jest niezgodne z wewnętrznymi regulacjami Gift Express.

8.2 Wszelkie zmiany odnoszące się do powyższych warunków wymagają formy pisemnej oraz akceptacji obu stron pod rygorem nieważności.

8.3 Spory powstałe w wyniku realizacji powyższych Warunków będą załatwiane w drodze polubownych uzgodnień. W przypadku braku porozumienia spór zostanie rozstrzygnięty na drodze sądowej przez Sąd właściwy dla siedziby Gift Express

8.4 W sprawach nieuregulowanych powyższymi ustaleniami mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

8.5 Składając zamówienie w Gift Express Zamawiający przyjmuje powyższe ustalenia.